ஒளிப்படங்களைப் பகிர புதிய வழி

ஒளிப்படங்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் பகிர்ந்துகொள்ள வழி செய்யும் வகையில் ‘கேப்சரிட்’ செயலி அமைந்துள்ளது. ஒளிப்படங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளப் பல செயலிகள் இருந்தாலும் அவை பெரும்பாலும் பொதுவெளியில் பகிர்ந்துகொள்ளவே வழி அமைகின்றன. இதற்கு மாறாக தனிப்பட்ட படங்களை நண்பர்கள், குடும்ப வட்டத்தில் பகிர விரும்பினால், அதற்கான வழியாக இந்தச் செயலி அமைகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*